Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Club-assistent BV te Drunen.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

1.2 Club-assistent BV is gevestigd te Drunen, Joost van den Vondellaan 2 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KVK-nummer: 60603062

1.3 Diensten: alle producten, diensten of werkzaamheden die voorwerp zijn van enige offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Club-assistent BV en de Opdrachtgever.

1.4 Opdrachtgever: de partij, handelende in de uitoefening van een beroep, vereniging, stichting of bedrijf, aan wie het aanbod (de offerte) van Club-assistent BV is gericht, met wie Club-assistent BV een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie Club-assistent BV haar diensten verricht.
 

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht de vorm waarin deze zijn gedaan, betreffende de levering van Diensten door Club-assistent BV aan of ten behoeve van de Opdrachtgever, alsmede op producten of diensten die Club-assistent BV eventueel van derden heeft betrokken en, al dan niet in gewijzigde vorm, aan de Opdrachtgever doorlevert.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Club-assistent BV en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien en voor zover enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In een dergelijk geval zullen Club-assistent BV en de Opdrachtgever met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de oude bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van de oude bepaling zal
worden benaderd. 
 

 

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Club-assistent BV zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De offertes van Club-assistent BV zijn gebaseerd op een vooraf in overleg met de Opdrachtgever gemaakte inventarisatie van de door Club-assistent BV te verrichten werkzaamheden. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Club-assistent BV niet bindend, behoudens indien door Club-assistent BV anders is vermeld.

3.3 Alle offertes van Club-assistent BV zijn geldig voor de in de betreffende offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 3 maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

4. Prijzen, tarieven en meerwerk

4.1 Alle door Club-assistent BV vermelde prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW) c.q. enige andere van overheidswege opgelegde heffingen. In beginsel is Club-assistent BV verkrijgbaar op abonnementsbasis. Tenzij anders aangegeven dient Opdrachtgever de betaling in euro’s te voldoen.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een afgebakend project, gelden, is Club-assistent BV gerechtigd om haar prijzen en tarieven tussentijds aan te passen, met inachtneming van een termijn van één maand na aankondiging daarvan.

4.3 Indien in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst, dan wel indien de oorspronkelijke overeenkomst wordt uitgebreid, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Facturering, betaling en reclames

5.1 Facturering van Diensten vindt plaats op grond van het in de offerte of overeenkomst opgenomen betalingsschema. Indien er geen betalingsschema is overeengekomen, vindt facturering in beginsel plaats op maandelijkse basis.

5.2 Alle facturen dienen, zonder opschorting, korting en/of verrekening, te worden betaald binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Indien er geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

5.3 Club-assistent BV is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering van Diensten op te schorten totdat zulke vooruitbetaling is ontvangen. Club-assistent BV is voorts gerechtigd om alvorens met de Diensten, of indien van toepassing een volgende fase van de dienstverlening, aan te vangen, zekerheid voor betaling te verlangen in een door Club-assistent BV aan te geven vorm, bijvoorbeeld door
middel van het stellen van een bankgarantie.

5.5 Indien de Opdrachtgever enige factuur van Club-assistent BV niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf dat moment van rechtswege de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd alsmede de incassokosten. De hoogte van de incassokosten wordt vastgesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom.

5.6 Indien de Opdrachtgever in verzuim is kan Club-assistent BV haar vordering ter incasso uit handen geven. Naast betaling van de hoofdsom plus rente is de Opdrachtgever in dat geval tevens gehouden tot het voldoen van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde proceskosten.

5.7 Alle bezwaren van de Opdrachtgever tegen een factuur van Club-assistent BV dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Club-assistent BV te worden gemeld, bij gebreke waarvan de verschuldigdheid van het bedrag als door de Opdrachtgever erkend geldt.

5.8 De bepalingen van de Algemene Voorwaarden, meer in het bijzonder de bepalingen in dit artikel laten onverlet de rechten van Club-assistent BV tot opschorting van het uitvoeren van de Diensten indien Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Club-assistent BV te voldoen, alsmede het recht van Club-assistent BV op verrekening.

5.9 Enig beroep door de Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek wordt uitgesloten.
 

 

6. Uitvoering Diensten en eigendomsvoorbehoud

6.1 Club-assistent BV zal zich naar beste vermogen inspannen om haar Diensten en, voor zover van toepassing, het resultaat daarvan uit te voeren c.q. op te leveren conform de gemaakte planning, indien van toepassing. Alle aangegeven termijnen dienen echter als richtlijn en zijn nimmer fataal.

6.2 Club-assistent BV zal zich naar beste vermogen inspannen om haar Diensten met zorg uit te voeren, indien van toepassing overeenkomstig daartoe met de Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures.

6.3 Indien Club-assistent BV en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Diensten gefaseerd worden uitgevoerd, is Club-assistent BV gerechtigd te wachten met de aanvang van de tot een volgende fase behorende Diensten, totdat de resultaten van de voorafgaande fase(n) door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd.

6.4 Indien uitgangspunt bij de uitvoering van de Diensten is geweest de uitvoering daarvan door een bepaald persoon of bepaalde personen, dan is Club-assistent BV gerechtigd om die persoon of personen te vervangen door een persoon of personen die over dezelfde kwalificaties beschikken. 

6.5 Club-assistent BV is gerechtigd om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden, of om derden in te huren in het kader van de opdrachtuitvoering.

6.6 De Opdrachtgever is ermee bekend dat eisen of wensen die tot meerwerk zoals bedoeld in artikel 4.4 bedoeld leiden, invloed hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden en de gemaakte planning c.q. het verwachte tijdstip van oplevering van de resultaten van de Diensten.

6.7 Club-assistent BV staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Club-assistent BV kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Club-assistent BV gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.

6.8 Alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Club-assistent, totdat de Opdrachtgever alle aan Club-assistent BV wegens de levering van Diensten verschuldigde bedragen en de eventueel daarover verschuldigde rente en incassokosten volledig heeft voldaan.

6.9 Na oplevering van de resultaten van de Diensten volgt een acceptatieperiode van 1 week, gedurende welke Opdrachtgever in de gelegenheid is om de resultaten van de Diensten op een correct functioneren conform de overeengekomen specificaties te controleren. De gedurende deze periode geconstateerde fouten en gebreken worden kostenloos hersteld, mits deze niet zijn veroorzaakt door aanpassingen, wijzigingen of onoordeelkundig gebruik door de Opdrachtgever of een derde. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Club-assistent BV niet begrepen het onderhoud en/ of beheer van de diensten en het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerder van de website.
 

 

7. Verplichtingen van de Opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever is er mee bekend dat de resultaten van de uitvoering van de Diensten mede afhankelijk zijn van de juiste, volledige en tijdige verstrekking door de Opdrachtgever van de door Club-assistent BV voor dan wel tijdens de uitvoering van de Diensten benodigde of verzochte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen en medewerkers. De Opdrachtgever staat er dan ook voor in dat de verstrekte gegevens, in welke vorm dan ook, juist, volledig en consistent zijn en dat de verstrekking ervan aan Club-assistent BV op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden, in de ruimste zin des woords. De
Opdrachtgever vrijwaart Club-assistent BV voor aanspraken en rechtsvorderingen van derden uit welke hoofde ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 

7.2 De Opdrachtgever spant zich naar beste vermogen in om die medewerking te verlenen die in redelijkheid verzocht wordt en/of nodig is voor de goede uitvoering van de Diensten door Club-assistent. In dit verband zal de Opdrachtgever werknemers van Club-assistent BV die ten behoeve van de uitvoering van de Diensten werkzaamheden ten kantore van de Opdrachtgever verrichten, de nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden.

7.3 Het is de opdrachtgever verboden onze diensten te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatig handelen, dan wel handelen in strijd met de inhoud of strekking van de overeenkomst.

Risico
Het risico van verlies, diefstal, of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke
beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een hulppersoon van Opdrachtgever zijn
gebracht.

 

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de resultaten van de Diensten, alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Diensten, berusten uitsluitend bij Clubassistent. De levering van de Diensten strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Clubassistent BV en de Opdrachtgever.

8.2 Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Club-assistent BV niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking
voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor
derden.

8.3 Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Clubassistent BV aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

8.4 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Club-assistent, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.

8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.6 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Club-assistent BV toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.7 De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht (licentie) om de resultaten van de Diensten te gebruiken voor de overeengekomen doelstellingen. De Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de daartoe eventueel in aanvulling overeengekomen gebruiksvoorwaarden.

8.8 De Opdrachtgever verklaart dat alle door hem/haar in het kader van uitvoering van de Diensten door Club-assistent BV aan Club-assistent BV verstrekte producten en materialen eigendom zijn van de Opdrachtgever, of dat de Opdrachtgever voor het gebruik van deze producten en materialen toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar. Opdrachtgever is in dezen aansprakelijk bij schending van enige eigendoms- of
auteursrechten.

8.9 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Club-assistent BV van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart Clubassistent BV tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig
recht van die derde.

8.10 De Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clubassistent BV de resultaten van de Diensten, dan wel andere materialen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

8.11 De Opdrachtgever zal aanduidingen van Club-assistent BV betreffende auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.

8.12 Het is Club-assistent BV toegestaan klantnaam en de ontwikkelde onderdelen te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

8.13 Club-assistent BV staat ervoor in dat zij gerechtigd is de in lid 7 van dit artikel bedoelde licentie te verlenen en vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele vorderingen van derden terzake, onder de voorwaarde dat zij direct op de hoogte wordt gesteld van een dergelijke vordering en de afhandeling daarvan door de Opdrachtgever geheel uit handen zal worden gegeven aan Club-assistent. Deze vrijwaring vervalt indien en voor zover de resultaten van de Diensten zijn gewijzigd, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de betreffende vordering daar niet uit voortvloeit.

8.14 Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever jegens Club-assistent, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, een direct opeisbare boete van 50.000 EURO (zegge: vijftig duizend euro) per overtreding, vermeerderd met een bedrag van 5.000 EURO (zegge: vijfduizend euro) per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Club-assistent BV om, naar haar keuze, volledige schadevergoeding te vorderen.

 

9. Geheimhouding

9.1 Club-assistent BV en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de andere partij ontvangen. Zij leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, dan wel derden die zij hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien de informatie als zodanig is aangeduid.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Tenzij nakoming door de Club-assistent BV blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Club-assistent BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de opdrachtgever Club-assistent BV onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Club-assistent BV ook na die termijn toerekenbaar blijft
tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Club-assistent BV in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.2 Club-assistent BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wettelijke bepalingen die door de telecommunicatiewet d.d. 5-6-2012 inzake cookiebeleid zijn ingesteld.

10.3 Club-assistent BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van netwerkstoringen bij hostingprovider en/of datacenter. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het system en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden danwel buiten de macht van Club-assistent BV gelegen omstandigheden zijn voor risico van Opdrachtgever. Als niet aan Club-assistent BV toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt ieder handelen of nalaten van de Opdrachtgever waardoor schade ontstaat
bij derden, storingen in de verbindingen met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie-maatschappij(en), uitval van elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Club-assistent BV liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud vallen daar eveneens onder. 

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Club-assistent BV voor het – al dan niet tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de door Club-assistent BV ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde website is uitgesloten. Tevens is iedere aansprakelijkheid van Club-assistent BV voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van de website alsook voor het vrijkomen van - al dan niet vertrouwelijke - gegevens uit een besloten deel van de website, uitgesloten.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Clubassistent BV meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Club-assistent BV vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

10.6 De wettelijke aansprakelijkheid van Club-assistent BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de betreffende schade zich voordoet.
In geen geval zal de bedoelde vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat in zodanig geval onder de verzekering die Club-assistent BV daartoe heeft afgesloten daadwerkelijk wordt uitgekeerd en, ingeval de schade bestaat uit dood, lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal tot het in zodanig geval door de verzekering uitgekeerde bedrag. Hierbij zal een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis worden beschouwd.

10.7 Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend begrepen de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Club-assistent BV te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Club-assistent BV alsnog aan de overeenkomst beantwoordt, nimmer groter dan de afgesproken vergoeding.

10.8 De aansprakelijkheid van Club-assistent BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schadeverband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Club-assistent BV voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Club-assistent BV voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.
Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Club-assistent BV wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 

11. Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming zijdens Club-assistent BV indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer maar niet daartoe beperkt begrepen Elke van de wil van Club-assistent BV onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend (i) overmacht van toeleveranciers van Club-assistent, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Club-assistent BV zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

11.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen duurt, dan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven, zonder dat Club-assistent BV gehouden is tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever mocht lijden tengevolge van zulke ontbinding. Club-assistent BV is gerechtigd tot betaling van alle Diensten die zij tot op het moment van ontbinding aan de Opdrachtgever heeft uitgevoerd c.q. geleverd.

 

12. Beƫindiging

12.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, nadat die partij deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld, niet binnen de in de ingebrekestelling aangegeven termijn heeft hersteld. Ontbinding ontslaat de Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds uitgevoerde c.q. geleverde Diensten, en laat onverminderd het recht van Club-assistent BV op (aanvullende) schadevergoeding,
waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt schade uit hoofde van omzet- en/of winstderving.

12.2 Club-assistent BV is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat zij hiertoe schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever, indien aan de Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de
goederen van de Opdrachtgever of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt of geliquideerd.

12.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, staakt de Opdrachtgever het gebruik van de resultaten van de Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de dienstverlening beschikbaar zijn gesteld.

12.4 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd
is aangegaan, kan deze door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. 

12.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

 

13. Personeel

13.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie met Club-assistent BV voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Club-assistent BV in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor of ten behoeve van zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club-assistent. Onder werknemers van Club-assistent BV worden in dit verband ook verstaan personen die in dienst zijn van Club-assistent BV of een aan Club-assistent BV gelieerde onderneming, dan wel dit in de voorafgaande zes maanden waren.

13.2 Bij overtreding van het bepaalde in het voorgaande lid verbeurt de Opdrachtgever ten gunste van Club-assistent BV een direct opeisbare boete van 150.000 EURO (zegge: honderdvijftigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van 10.000 EURO (zegge: tienduizend euro) per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Club-assistent BV om, naar keuze, volledige schadevergoeding te vorderen.

 

14. Geschillen

14.1 Alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende de uitvoering en levering van Diensten door Club-assistent BV worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Geschillen tussen Club-assistent BV en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost Brabant , locatie ’s Hertogenbosch, tenzij Club-assistent BV kiest voor de op grond van de wet bevoegde rechter.

Drunen, mei 2014. 

Nog vragen?

Heb je nog vragen met betrekking tot de algemene voorwaarden of is er iets onduidelijk? Neem dan gerust even contact met ons op voor een toelichting.