Privacy statement

Privacy statement

Club-assistent, gevestigd aan Joost van den Vondellaan 2, 5152 LE DRUNEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

club-assistent.nl Joost van den Vondellaan 2, 5152 LE DRUNEN 085-0020058

Persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie bij de vereniging
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Communicatiegeschiedenis
- Voorkeuren nieuwsbrieven
- Gelezen nieuwsbrieven
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@club-assistent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Club-assistent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

club-assistent neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van club-assistent) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Club-assistent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens van aangesloten verenigingen met als doel om een werkbare situatie te creëren voor de betrokken vrijwilligers van de vereniging:
- wij bewaren de persoongegevens zolang de vereniging waarbij de persoon is/was aangesloten met Club-assistent samenwerkt
- persoonsgegevens die horen bij personen die zijn aangesloten bij verenigingen waar Club-assistent in het verleden mee heeft samengewerkt, worden tot 7 jaar na beëindiging samenwerking bewaard ivm uitsluiting van acquisitie en mogelijke verzoeken over financiele administratie
- persoonsgegevens die horen bij personen die zijn aangesloten bij verenigingen waar Club-assistent in de toekomst mee samen wil werken, worden tot 7 jaar na verstrekking van de persoonsgegevens bewaard ivm acquisitiedoeleinden
 

Delen van persoonsgegevens met derden

club-assistent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. club-assistent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
club-assistent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

club-assistent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door club-assistent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@club-assistent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . club-assistent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

club-assistent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De technische maatregelen die getroffen zijn om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen zijn o.a.:
 • Server voorzien van bijgewerkt software
  • PHP versie met beveiligings support
  • MySQL versie met beveiligings support
  • Overige toegepast firmware
 • Wachtwoorden worden nooit leesbaar getoond/gecommuniceerd
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen
 • Gegevens die door gebruikers worden ingevoerd worden versleuteld verstuurd (SSL)
 • CMS wachtwoorden zijn 6 maanden geldig
 • CMS wachtwoorden moeten sterk zijn
  • Minimaal 1 hoofdletter
  • Minimaal 1 speciaal teken of cijfer
  • Minimaal 9 karakters
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk een ander wachtwoord dan voor zijn of haar andere systemen te gebruiken
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

 

Nog vragen?

Wij controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens opvragen

Persoonsgegevens kun je opvragen via onderstaand formulier